Skip to main content
Blog

SALVUMEREN: de snelste weg naar een efficiënte en effectieve inkoopstrategie

By 20 januari 2015januari 20th, 2018No Comments

SALVUMEREN. Misschien bent u nog niet bekend met de betekenis van deze term. Het staat voor het verkrijgen van snel en eenvoudig inzicht in de inkoopkosten en tail end spend van verpakkingsmaterialen, waarbij het effect op het bedrijfsrendement direct zichtbaar is. Met SALVUMEREN kunnen bedrijven fors besparen op de kosten van hun inkoopproces en tot een efficiënte, duurzame en voordelige inkoop van al hun verpakkingsmaterialen en aanverwante producten komen. Uiteindelijk resulterend in een verbetering van de bottom line.

De eerste focus ligt op bottom line besparingen, gericht om de inkoopkosten van verpakkingen te verlagen. Door optimaal Spend Management kunnen actiegerichte kostenbesparingen op verpakkingsmaterialen worden bereikt, waarbij u tot een gestandaardiseerd en doelmatig inkoopproces met een uitgekiend voorraadbeheer en kleiner leveranciersbestand komt. SALVUMEREN is nu nog geen bestaand woord in de Dikke Van Dale, maar het heeft alles in zich om tot een begrip in de verpakkingsbranche te worden.

[subtitle]Hoger bedrijfsrendement door geprofessionaliseerde inkoopstrategie[/subtitle]

Grote bedrijven hebben al enige jaren hun blik meer op inkoopmanagement gericht. Soms louter uit noodzakelijke kostenbesparing, maar ook vanuit een doordachte visie dat er met het professionaliseren van de inkoopstrategie meer winst en een hoger bedrijfsrendement valt te behalen. Het afsluiten van aantrekkelijke raamovereenkomsten met leveranciers is een goede eerste stap, maar nog slechts een beperkte vorm van samenwerking. Een verbond, dat zich vertaalt in vastgelegde afspraken over prijzen, bonussen, kortingen en afname- en leveringsvoorwaarden.

Er is bij vele bedrijven een sterke behoefte aan een doelmatiger inkoopbeleid, om de winstmarge te verhogen. Verpakkingen zijn een klein maar belangrijk onderdeel van de inkoopkosten. SALVUM richt zich in het bijzonder op de indirecte, niet strategische inkoopkosten, waar fors op kan worden bespaard. Het is van belang dat inkoopafdelingen een betere inzage krijgen in hun verpakkingsinkopen en voor consolidatie van volumes zorgen. SALVUMEREN biedt bedrijven de mogelijkheid om een stap verder te gaan op het gebied van inkoopefficiëntie en de inkoopstrategie naar een hoger niveau te brengen.

[subtitle]Snel inzicht in het effect van inkoopuitgaven met de DuPont-analyse[/subtitle]

Ongeveer 60% van de productiewaarde of omzet van ondernemingen wordt bepaald door de inkoopuitgaven. Bedrijven kunnen dus een groot concurrentievoordeel behalen met het reduceren van hun inkoopkosten. De inkoopuitgaven kunnen niet alleen omlaag gebracht worden met het consolideren van volumes bij leveranciers, maar in toenemende mate door het organiseren en implementeren van een efficiënt en effectief inkoopproces en optimale samenwerking met de leveranciers. De extra winst schuilt vooral in een beperking van het aantal manuren en een verlaging van de indirecte kosten in het inkoopproces.

Aan de hand van de Kraljic-matrix kunnen de inkoopgoederenstroom en de financiële mogelijkheden eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt. De kostenstructuur maakt duidelijk welk deel van de omzet bestaat uit ingekochte goederen in het algemeen en verpakkingsmaterialen in het bijzonder. De invloed van het verlagen van de inkoopgebonden kosten toont zich direct op de balans en verlies- en winstrekening. Met de DuPont-analyse heeft u een tool in handen om het effect van inkoopbesparingen op het bedrijfsrendement aan te tonen. Een voorbeeld: als de totale inkoopgerelateerde kosten met 2% kunnen worden verlaagd, stijgt de operationele winstmarge voor rente en belasting met meer dan 10%.

[subtitle]Handvatten voor een doortastend en efficiënt inkoopbeleid[/subtitle]

Een ongerichte en inefficiënte inkoopstrategie op het gebied van verpakkingsmateriaal en een ondoelmatig werkende inkoopafdeling hebben een negatieve invloed op het bedrijfsrendement. Het inkoopaandeel in de kostprijs van het product wordt hierdoor te groot. Er valt snelle winst te behalen met een krachtiger en doelgerichter verpakkingsinkoopbeleid, waarbij de tail end spend sterk wordt teruggedrongen. Aan de hand van SALVUMEREN kan het inkoopresultaat worden verbeterd, waarbij tot kwalitatief en kwantitatief goede verpakkingsinkopen kan worden gekomen tegen een zo laag mogelijke prijs.

Optimaal spend management wordt bereikt met een strategische visie, met maximale aandacht voor de verpakkingsmateriaalkosten en prijzen, kwaliteit van de ingekochte materialen, inkooplogistiek en inkoopafdeling. Met tail spend management wordt voorkomen dat de uitgaven van verpakkingsinkopen zich buiten het gezichtsveld van de verantwoordelijken afspelen. Diverse factoren zijn hierop van invloed. De visie van het management op de inkoop van verpakkingen bepaalt de mate van succes van de inkoopbesparingen. Wie is waarvoor verantwoordelijk en bevoegd en hoe, wanneer en door wie vindt toetsing van inkoopbeleid plaats? Inkoopeffectiviteit wordt bereikt met heldere doelstellingen en een even duidelijke taakverdeling in het inkoopproces. Het voorgenomen resultaat moet overeenkomen met het eindresultaat. Uit het verschil tussen de verwachte en werkelijke inkoopkosten blijkt de mate van inkoopefficiëntie.

[subtitle]Aanknopingspunten voor bedrijven om snel inkoopvoordeel te behalen[/subtitle]

Er zijn verschillende aanknopingspunten voor bedrijven om snel inkoopvoordeel te behalen: wees een betrouwbare partner en kom afspraken na, zorg voor een heldere communicatie op inkoopgebied binnen de organisatie en investeer in de competenties van de inkoopmedewerkers. En in het bijzonder: maak de inkoop van verpakkingsmaterialen beter zichtbaar binnen de organisatie, waarbij er sprake is van een centrale sturing of afgesproken kader waarbinnen de verpakkingsinkoop geregeld is. Met SALVUMEREN is de kwaliteit en kwantiteit van de verpakkingsinkopen geborgd.

Het afsluiten van raamovereenkomsten met leveranciers van verpakkingsmaterialen wekt verwachtingen en geeft verplichtingen. Het komt regelmatig voor dat bedrijven inkoopvoordeel laten liggen. Verschillende redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen. De (inhoud van de) raamovereenkomst is niet of onvoldoende bekend bij de medewerkers die met de inkoop belast zijn. Met als gevolg dat er regelmatig elders wordt ingekocht, het aantal leveranciers groeit, kortingen en bonussen worden misgelopen en de voorraad niet compliant is. De keuze om altijd bij de huidige leverancier te blijven, kan ook een negatieve invloed op de inkoopkosten hebben. Door het inkoopproces beter te structureren en weloverwogen keuzes te maken voor leveranciers, kan een professionaliseringsslag in het inkoopmanagement en bijbehorend inkoopvoordeel worden behaald.

Onbekendheid met de voordelen van een doelmatige inkoopstrategie van verpakkingsmaterialen, hindert vele ondernemingen om het rendement te verhogen. Het kostenaandeel van allerhande verpakkingen kan flink worden verkleind met een betere communicatie binnen het bedrijf over alles wat de inkoopafdeling doet. Met een gerichte leverancierskeuze en een goede planning, sturing en toetsing van het inkoopbeleid zullen de inkoopkosten dalen. Een verbetering van het inkoopproces lukt alleen als de inkopers binnen het bedrijf over de juiste competenties en vaardigheden beschikken. De inkopers dienen niet alleen vakinhoudelijke kennis te hebben, maar ook een professionele en coöperatieve houding en gedrag richting de collega’s én leveranciers. Dit is van directe invloed op de inkoopresultaten. Stel duidelijke doelen en verwachtingen, zodat elke inkoopmedewerker weet hoe het beste te handelen en daar ook op beoordeeld wordt.

[subtitle]SALVUM zorgt voor een doelmatiger inkoop en duurzame kostenbesparing[/subtitle]

Wilt u meer weten over lagere kosten en meer grip op uw verpakkingsinkopen? SALVUM is als onafhankelijk en deskundig inkoopadviesbureau gespecialiseerd in een efficiënte inkoop van al uw verpakkingsmaterialen en aanverwante producten. Verpakkingen, is een complexe inkoopcategorie in een bewegende markt, waarin sprake is van schaalvergroting, internationalisering en een veranderende klantvraag. SALVUM zorgt ervoor dat doelmatiger inkopen van verpakkingsmaterialen met een betere inkooplogistiek tot een duurzame kostenbesparing leidt, zodat uw bedrijfsresultaat wordt verhoogd en uw concurrentiepositie wordt verbeterd.

Tot ziens bij de volgende blog over inkoopontwikkelingen!

Gerard Peeters

Ruim 20 jaar ervaring met het op een efficiënte manier verbeteren van interne operaties en bedrijfsprestaties als geheel. Er is in de loop der jaren een uitgebreid track-record opgebouwd. In Nederland, de Benelux, Europa, het Verre-Oosten en Zuid-Afrika. Altijd op een persoonlijke manier, door naast beslissingsnemers te staan en in contact te zijn met suppliers.

Leave a Reply